OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍCÍ SMLUVNÍ VZTAHY PRO NÁKUP A PRODEJ INVESTIČNÍCH DRAHÝCH KOVŮ NA WWW.ZLATODOMU.CZ 
(dále jen "VOP")

 

Článek I.

1. Tyto VOP platí pro nákup produktů na internetových stránkách www.zlatodomu.cz (dále jen „eshop“), které provozuje obchodní společnost Gold2home CZ s.r.o., se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9 (dále jen „provozovna prodávajícího“), IČ:24740381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 170395 (dále jen „provozovatel“), tel: +420 227 272 002, info@zlatodomu.cz. Číslo účtu 2102171045/2010. Prodávajícím zboží uvedeného na eshopu je společnost Gold2Home BV, se sídlem Brussel, Congreesstraat 37, Belgie, registrační číslo 0799234468, DIČ: BE799.234.468.

2. Provozovatel v zastoupení prodávajícího je oprávněn ke komunikaci se zákazníkem (kupujícím), uzavření kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP a souhlas se zpracováním osobních údajů, inkasu kupní ceny, zajištění doručení zboží, vyřizování reklamací, jakožto i dalších záležitostí níže uvedených.

3. VOP upravují vztahy mezi provozovatelem a prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že kupujícím je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání („spotřebitel“) uzavírají se smluvní vztahy rovněž v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Cena drahých kovů a produktů z nich uvedená na eshopu závisí na cenách těchto kovů na mezinárodních komoditních burzách a hodnotě devizových kurzů.

 

Článek II.

1. Objednávky mohou být podané kupujícím prostřednictvím eshopu, nebo telefonicky na čísle + 420 227 272 002.

2. V případě objednávky podané kupujícím prostřednictvím eshopu, je objednávkový formulář spolu s VOP a souhlasem se zpracováním osobních údajů, umístěný na těchto webových stránkách  návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka je závazná a kupní smlouva uzavřena momentem potvrzení tlačítka „závazně potvrzuji objednávku s povinností platby a tím fixuji cenu“ a nelze ji zrušit.

3. V případě telefonické objednávky zašle prodávající informaci o telefonické objednávce prostřednictvím emailu kupujícímu společně s VOP. Odesláním tohoto emailu se objednávka stává závaznou s povinností platby. Tento email představuje návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy. Telefonická objednávka je závazná a kupní smlouva uzavřena momentem potvrzení telefonické objednávky a nelze ji zrušit.

4. Prodávající zašle na emailovou adresu uvedenou kupujícím potvrzení o obdržení závazné objednávky (uzavřené kupní smlouvě) včetně platebních instrukcí pro úhradu kupní ceny. Splatnost kupní ceny v případě bankovního převodu je 48 hodin od uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky kupujícím jako závazné).

5. Prodávající a kupující se mohou telefonicky nebo e-mailem dohodnout na způsobu vytvoření objednávky anebo jejím vypořádání i odlišně od těchto VOP.

6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Kupující má také možnost si zboží odebrat osobně v provozovně prodávajícího; tato skutečnost musí být vyznačena v objednávce.

7. V objednávkovém formuláři na eshopu se kupujícímu uvádí aktuální cena. Cena v nabídkovém formuláři je platná maximálně 60 minut od jejího stanovení. Pokud je objednávkový formulář odeslán po době platnosti kupní ceny, kupující je před odesláním informován automatickým hlášením o změně kupní ceny a kupujícímu je znovu dána možnost formulář odeslat, popřípadě zrušit bez jakékoli sankce.

8. Prodávající je oprávněn po odeslání objednávky provést telefonické ověření objednávky, která nemá vliv na uzavření smlouvy, avšak prodávající je v případě neúspěšného ověření oprávněn odstoupit od smlouvy (viz čl. VII. odst. 3 písm. h) VOP).

9. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy před přijetím úhrady kupní ceny, pokud se cena drahých kovů a produktů z nich nebo hodnota devizového kurzu CZK/EUR nebo kombinace obojí změní od okamžiku uskutečnění objednávky o více než 5% oproti ceně uvedené v nabídkovém formuláři v momentě uskutečnění objednávky.

 

Článek III.

1. Prodávající stanovuje cenu zboží v průběhu dne několikrát v závislosti pohybu cen na mezinárodních komoditních a devizových trzích. Aktuální ceny kovů a devizových kurzů, od kterých se cena zboží odvíjí, jsou uvedeny v záhlaví eshopu.

2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu do 48 hodin od potvrzení objednávky kupujícím v případě bezhotovostního převodu nebo v den, kdy dopravce zvolený v objednávce nabídne kupujícímu převzetí neporušené zásilky na dobírku, popřípadě každý další den, kdy je neporušená zásilka uložena na výdejním místě dopravce k vyzvednutí.

3. V případě, že se kupující domluví s prodávajícím na platbě až při převzetí zboží, je prodávající oprávněn kdykoli, až do dodání zboží požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu ve výši minimálně 50% z ceny objednávky. Na tuto skutečnost je kupující před potvrzením objednávky výslovně upozorněn.

 

Článek IV.

1. Termín odeslání zboží je nejpozději do 7 pracovních dní ode dne připsání bezhotovostní úhrady sjednané kupní ceny za zboží na bankovní účet prodávajícího; v případě zvolení zaslání na dobírku je termín odeslání zboží do 7 pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy. Lhůta k odeslání zboží neběží po dobu nedostatku zboží na mezinárodním trhu (vyšší moc definovaná v čl. VII. odst. 3, písm. g) VOP), maximálně však po dobu 180 dnů od výskytu překážky. O této překážce je prodávající povinen kupujícího informovat emailem, případně telefonicky a emailem, jakmile se tato překážka objeví. Objednané zboží lze po předchozí dohodě mezi prodávajícím a kupujícím zaměnit za zboží stejné hmotnosti a ryzosti. Na vyrovnání případné odchylky v kupní ceně se strany domluví před zasláním vyměněného zboží.

2. Kupující může zboží odebrat osobně v provozovně prodávajícího, nebo prostřednictvím dopravce zvoleného z dopravců uvedených na eshopu.

3. Osobní odběr je možný ve výdejním místě prodávajícího po předchozí telefonické domluvě. Převzetím zboží po jeho úplném zaplacení dochází k převodu vlastnického práva na kupujícího. Při předání zboží je kupující povinen zkontrolovat přebírané zboží. O předání je pořízen předávací protokol.

4. Zásilka doručená prostřednictvím dopravce bude vždy pojištěna do výše kupní ceny zboží, a to pro odpovědnost za ztrátu, poškození zásilky nebo úbytku obsahu zásilky, do maximální výše stanovené podle vybraného dopravce. Lhůty pro dodání závisí na výběru dopravce a prodávající je nemůže ovlivnit. Kupující má povinnost překontrolovat neporušenost obalu zásilky a skutečnost, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

5. Kupující je oprávněn zásilku odmítnout v případě poškození či porušení obalu. V takovém případě se zásilka vrátí zpět prodávajícímu a kupující v tomto případě není v prodlení s převzetím zboží. Prodávající se zavazuje bezodkladně zásilku poslat znovu na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že v případě odmítnutí zásilky kupujícím se prodlužuje lhůta pro dodání zboží o 10 dní ode dne jejího odmítnutí. Převzetím zásilky po jejím zaplacení se kupující stává vlastníkem dodávaného zboží a proto pokud zásilku kupující přijme a dodatečně zjistí porušenost zásilky, musí tuto skutečnost reklamovat u dopravce, od kterého zboží převzal, svým jménem a na svůj účet.

6. V případě, že si kupující nevyzvedne již uhrazené zboží (osobně, nebo se prodávajícímu zboží vrátí zpět jako nedoručená zásilka zaslaná prostřednictvím dopravce), je kupující v prodlení se svou povinností převzít zboží. Prodávající je povinen na základě e-mailové výzvy kupujícího zaslat zboží kupujícímu opakovaně. V takovém případě náklady na poštovné včetně pojištění zásilky hradí kupující, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku zvoleného dopravce. Kupující tuto částku zaplatí prostřednictvím dobírky u dopravce při doručení zboží. Po dobu prodlení kupujícího s povinností převzít zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění. Smluvní strany se dohodly, že tento poplatek činí 0,01 % z kupní ceny zboží za každý započatý den uskladnění do jeho převzetí kupujícím. Pokud je kupující v prodlení s povinností převzít zboží 12 měsíců od jeho připravenosti k převzetí osobně, nebo od prvního neúspěšného dodání prostřednictvím dopravce, je prodávající oprávněn zboží prodat na účet kupujícího.

7. V případě, že si kupující nevyzvedne v dohodnuté lhůtě objednané zboží, které má uhradit platbou v hotovosti, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty objednávky. Lhůta pro vyzvednutí a zaplacení zboží může být prodávajícím 1x prodloužena o 5 pracovních dní.

8. Reklamace objednaného zboží se provádí prostřednictvím e-mailu zaslaného na info@zlatodomu.cz. V textu reklamace musí být uvedeno, co se reklamuje a přiložena fotografie. Reklamace musí být uplatněna neprodleně po doručení zboží, při kterém mohla být vada zjištěna, jinak nárok na reklamaci zaniká. O uplatněné reklamaci vydá prodávající kupujícímu potvrzení, které obsahuje den uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení kupující po prodávajícím požaduje a kontaktní údaje kupujícího, kde bude prodávající informovat kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní, v rámci které bude kupující o výsledku informován e-mailem na adresu, ze které byla reklamace kupujícím podána. Porušení obalu se reklamuje u přepravce, tak jak je uvedeno výše.

9. Smluvní strany se mohou prostřednictvím emailu nebo telefonicky a následným emailem domluvit na jiném způsobu doručení dopravy zboží.

Článek V.

1. Prodávající prohlašuje, že po předložení zboží a originálu dokladu o nákupu zboží s garancí zpětného odkupu zboží, která je přiložena ke zboží při jeho dodání v provozovně prodávajícího, odkoupí zboží od kupujícího, popřípadě od osoby, na kterou kupující převedl vlastnické právo ke zboží za předpokladu, že zboží splňuje předepsané parametry ryzosti a je ve stavu schopném dalšího prodeje. Postup zpětného odkupu zboží je uveden dále v tomto článku. Garance zpětného odkupu se vztahuje na investiční mince a slitky, nikoliv na sběratelské mince.

2. Prodávající provede kontrolu ryzosti a stavu zboží a dále kontrolu originálního balení. Poškození originálního balení nebo absence certifikátu výrobce (pokud byl ke zboží vydán) může vést ke snížení výkupní ceny zboží nebo k odmítnutí zpětného odkupu. Prodávající prohlašuje, že kontrola ryzosti se provádí laboratorně nedestruktivním způsobem.

3. Výkupní cena zboží je stanovena po dohodě smluvních stran.

4. Splatnost kupní ceny je 10 pracovních dní po převzetí zboží.,


Článek VI.

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a EU – dle směrnic GDPR. Kupující uzavřením smlouvy (potvrzením objednávky nebo odesláním emailu potvrzujícím telefonickou objednávku) souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

2. Tyto obchodní podmínky se vztahují i na případ, kdy provozovatel nebo prodávající prodává zboží v komisi.


Článek VII.

1. Prodej investičního zlata, stříbra a platiny je prodej zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího. Kupující a s ohledem na tuto skutečnost ani kupující v postavení spotřebitele, v souladu s ust. § 1837 písm. b) občanského zákoníku, nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

2. Kupní smlouva od začátku automaticky zaniká s výjimkou ustanovení o smluvní pokutě, neuhradí-li kupující kupní cenu řádně a včas. Prodávající je v případě automatického zániku kupní smlouvy povinen bezodkladně zaslat kupujícímu dosud došlé platby a to na bankovní účet, ze kterého přišla poslední úhrada kupní ceny. Prodávající dále zašle kupujícímu na jeho e-mail oznámení o tomto zániku smlouvy a zprávu o odeslané platbě na jeho účet.

3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

a) souhrnný objem nevyřízených objednávek, u kterých nedošlo řádně a včas k úhradě kupní ceny, učiněných týmž kupujícím překročí 5.000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně,

b) kupujícím uvedená doručovací adresa, výše objednávky (příp. jiné identifikační údaje uvedené kupujícím) je zjevně pochybná či nesprávná,

c) kupující nesplnil v minulosti vůči prodávajícímu závazek vyplývající ze závazné objednávky, tzn. odebrat a zaplatit závazně objednané zboží,

d) došlo k provozně technické chybě, v důsledku čehož byla zveřejněna na internetových stránkách prodávajícího vadná cena nebo cena, která se v daný okamžik liší od tržní ceny investičního zlata, stříbra nebo platiny publikované  o více než 15%,

e) si kupující nevyzvedne řádně zaplacené zboží a je v prodlení s touto povinností po dobu delší 30 dnů,

f) dojde ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty,

g) v případě vyšší moci (tím se rozumí překážka, která nastala nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti, nelze-li rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v čase vzniku závazku tuto překážku předvídal, za takovou vyšší moc je považován např. dočasný nedostatek zboží na mezinárodním trhu),

h) v případě neúspěšného ověření obchodu podle čl. II. odst. 8 VOP.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se smlouva ruší od počátku s výjimkou ustanovení o smluvní pokutě.

 

Článek VIII.

1. Tyto obchodní a reklamační podmínky jsou účinné od 1.6.2023.

2. Tyto obchodní a reklamační podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího.

3. Tyto obchodní a reklamační podmínky jsou rovněž zasílány kupujícímu společně s objednávkou na kupujícím uvedenou emailovou adresu.

 

 

Aktuality
Promo kód
13. 05. 2024

Máme pro vás úžasnou nabídku! Stačí navštívit náš Instagram profil ZLATODOMU a podívat se na náš poslední Reels video, kde najdete exkluzivní promo kód. S tímto kódem získáte 2% slevu na všechny produkty ze stříbra v našem e-shopu. Objednejte si ...


Více aktualit

Spot price 20.05.2024 17:03:04: Gold 2230,50 EUR/Oz; Silver 29,29 EUR/Oz; CZK/EUR 24.72